• 1.

  SNV Spišská N.V.
  15-8 38
 • 2.

  LEV Levice
  13-8 34
 • 3.

  LUC Lučenec
  11-9 31
 • 4.

  SVT Svit
  10-9 29
 • 5.

  INT Inter
  9-11 29
 • 6.

  PDA Prievidza
  7-11 25
 • 7.

  HAN Handlová
  6-15 27

Členská schôdza združenia 

 • najvyšší orgán združenia, ktorý sa skladá zo zástupcov jednotlivých členov (klubov)

 

Riaditeľ SBL - Peter Mičuda

je v otázkach SBL podriadený ČS združenia a prináležia mu tieto úlohy a rozhodovania:

 • zodpovedá za organizovanie SBL v súlade so všetkými poriadkami a predpismi, ktoré upravujú SBL,
 • pripravuje Rozpis SBL a ŠTP SBL a kontroluje ich dodržiavanie,
 • pripravuje Termínovú listinu SBL a uskutočňuje žrebovanie súťaže,
 • rozhoduje o zmenách termínov zápasov a Termínovej listiny SBL,
 • spoločne s marketingovým partnerom a televíznym vysielateľom rozhoduje o TV prenosoch,
 • rozhoduje o trestoch za porušenie Rozpisu SBL, ŠTP SBL a ostatných predpisov vydaných SBL
 • okrem previnení podľa Disciplinárneho poriadku SBL,
 • schvaľuje vybavenie športových hál a technických zariadení zodpovedá za ďalšie športovo-technické riadenie SBL,
 • vedie evidenciu finančných záväzkov a podkladov k vyúčtovaniu sezóny jednotlivých klubov SBL,
 • vedie evidenciu technických chýb,
 • je tlačovým hovorcom SBL.

 

Disciplinárny riaditeľ SBL - Ing. Dalibor Hlivák st.

je v otázkach SBL podriadený ČS združenia a prináležia mu tieto úlohy a rozhodovania:

 • vykonáva disciplinárnu právomoc SBL (podľa Disciplinárneho poriadku SBL)
 • rozhoduje o disciplinárnych previneniach v SBL a vydáva všetky rozhodnutia v disciplinárnom konaní, a to čo v najkratšej dobe tak, aby nedošlo k narušeniu športovo-technickej stránky súťaže,
 • rozhoduje o prípadnom disciplinárnom previnení a následnom treste na základe videozáznamu i v prípadoch, kedy nedošlo k vylúčeniu alebo nebolo požiadané o začatie disciplinárneho konania.